Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Lehmann & Troost hier is hier te lezen.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1       De bepalingen uit deze afdeling van de Algemene Inkoop- en Verkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op al onze rechtshandelingen met de Leverancier/Opdrachtnemer (hierna te noemen de Leverancier) inzake de inkoop van zaken, goederen en diensten (hierna te noemen “de Leverantie”). Alle andere voorwaarden, al dan niet van derden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk met die andere voorwaarden akkoord zijn gegaan.

1.2       Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze afdeling van de Algemene Inkoop- en Verkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee door onze directie per Leverantie steeds schriftelijk is ingestemd.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1       Een overeenkomst inzake de Leverantie komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2.2       Wij zijn uitsluitend gebonden aan enige verbintenis indien deze is aangegaan door een bij ons statutair bevoegde functionaris, tenzij wij al dan niet vooraf schriftelijk te kennen hebben gegeven dat een medewerker gedelegeerd bevoegd is, danwel wij ons anderszins gebonden achten.

 ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1       De levering(en) dienen op het overeengekomen tijdstip plaats te vinden volgens het eventueel tussen partijen overeengekomen schema. Nakoming van de overeenkomst op de in de overeenkomst vastgelegde tijdstip(pen) is een voor Leverancier essentiële verplichting. Alle tijdstippen van levering zijn uiterste tijdstippen, behoudens door onze directie andersluidend schriftelijk uitdrukkelijk medegedeeld. Ingeval van enige toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst hoegenaamd en vanwege welke reden komt ons in een dergelijk geval tenminste 15% toe van de aan de desbetreffende order verbonden positieve contractswaarde, met behoud van ons recht om een hoger door ons aangegeven onderbouwd percentage of bedrag te vorderen. Onder positieve contractswaarde wordt in dit verband verstaan de inkoopwaarde van de door ons bestelde goederen, te vermeerderen met de door ons in dat geval te derven winst, waaronder tevens begrepen een voorziening ten gevolge van verlies aan zogenaamde reputatieschade en/of goodwill.

3.2       Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 zijn wij gerechtigd, indien de Leverancier niet voldoet aan het daarin bepaalde, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd onze verdere rechten de overeenkomst geheel of ten aanzien van het niet tijdig afgeleverde deel daarvan te ontbinden en op kosten van de Leverancier een zogenaamde herstellevering door een derde te doen laten verrichten. In dit geval zal de Leverancier zijn verplicht om alle schade en kosten die hiermee gepaard gaan, inclusief die van een hogere inkoopprijs, onmiddellijk aan ons te voldoen, en/of, naar het uitsluitend oordeel van ons, deugdelijk zekerheid te stellen.

3.3       De Leverancier is verplicht ons onverwijld schriftelijk te berichten indien hij weet of verwacht dat de goederen niet tijdig kunnen worden geleverd, onder vermelding van de omstandigheden die zulks veroorzaken, de door hem getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging. Deze berichtgeving laat de plicht tot nakoming aan de zijde van de Leverancier en onze rechten als voorzien in deze Algemene Inkoop- en Verkoopvoorwaarden onverlet.

3.4       Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt levering franco op de overeengekomen plaats van aflevering onder de voorwaarde Delivery Duty Paid (franco inclusief rechten) volgens de meest recente versie van de Incoterms 2010. In dat verband verplicht de Leverancier zich aan zijn zijde alles in het werk te stellen om te komen tot een voor ons zo vlot mogelijk lopende aflevering en inklaring van de door ons bestelde goederen op de door ons in de overeenkomst opgegeven locatie. Het aflaadrisico is daarbij voor rekening en risico van de Leverancier, welke Leverancier onvoorwaardelijk zal opvolgen. Bovendien staat het ons eveneens te allen tijde vrij schriftelijk aanwijzingen hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook aan Leverancier te doen toekomen, welke aanwijzingen door de Leverancier eveneens opgevolgd dienen te worden.

3.5       Wij zijn gerechtigd de volgorde en/of het tijdstip van de levering nader vast te stellen indien wij dit wenselijk achten. De leverancier heeft in dat geval geen recht op een vergoeding van (in)directe schade en/of gevolgschade en/of gederfde winst en kan dus geen aanspraak maken op een schadevergoeding en/of een kostenvergoeding, tenzij naar ons oordeel door die wijziging de kosten van de Leverancier aantoonbaar aanzienlijk verhoogd worden en naar ons oordeel de redelijkheid met zich meebrengt dat (een deel van) deze kosten voor onze rekening komen. Indien wij de Leverancier verzoeken de (af)levering uit te stellen, zal de Leverancier de goederen deugdelijk verpakt, herkenbaar bestemd voor ons en afgescheiden opslaan, beveiligen en voor de volle factuurwaarde verzekeren.

3.6       Wij zijn gerechtigd geplaatste orders welke door Leverancier zijn aanvaard en ter zake waarvan geen daadwerkelijke voorbereiding is gemaakt met de levering, te annuleren en/of te wijzigen zonder dat Leverancier gerechtigd is tot enigerlei schadevergoeding.

3.7       Wij zijn gerechtigd geplaatste orders, waarvan de levering zich al dan niet over langere termijn uitstrekt en welke door Leverancier zijn aanvaard en ter zake waarvan wél een daadwerkelijke voorbereiding is gemaakt met de levering tot het moment van verscheping aan boord van een schip of inlading in een ander (laatste) vervoermiddel kosteloos te annuleren en/of te wijzigen. Leverancier is in dit kader uitdrukkelijk niet gerechtigd tot vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade en/of gederfde winst.

3.8       De Leverancier is niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen, tenzij schriftelijk door ons -door een daartoe bevoegde functionaris – uitdrukkelijk is geaccordeerd.

3.9       De Leverancier is, anders dan na onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, dan wel enige rechten of verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen. Indien dergelijke toestemming door ons wordt verleend zal de uitbesteding en/of overdracht van verplichtingen door de Leverancier plaatsvinden aan derden die terzake vakkundig, gekwalificeerd en bonafide zijn en onder dezelfde voorwaarden vallen als die van toepassing op de overeenkomst tussen de Leverancier en ons en laat dit onverlet alle (hoofdelijke) verplichtingen van de Leverancier voortvloeiende uit de overeenkomst.

3.10     Indien wij in een overeenkomst of  deze algemene voorwaarden een boeteclausule hanteren, laat deze het recht van ons tot het vorderen van nakoming en/of aanvullende schadevergoeding en/of overige ons toekomende rechten onverlet.

 ARTIKEL 4 – PRIJS, BETALING EN ZEKERHEID

4.1       Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, zal bij juiste en correcte nakoming van hetgeen overeengekomen is door Leverancier de overeengekomen prijs vast en bindend zijn. Meer- en minderlevering worden door ons slechts erkend indien voorafgaand schriftelijk overeengekomen. De betaling zal geschieden op de wijze en op het (de) tijdstip(pen) als vastgelegd in de overeenkomst.

4.2       Behoudens in het geval de overeenkomst anderszins bepaalt, zal betaling van de overeengekomen prijs, inclusief de omzetbelasting voor zover van toepassing, plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de Leverantie door ons is goedgekeurd. Op de factuur zal de Leverancier in ieder geval het contractnummer vermelden alsmede het aantal colli, het bruto-, het nettogewicht van de goederen en de merken. Betaling vindt plaats in de valuta zoals vastgesteld in de overeenkomst tussen de Leverancier en ons.

4.3       De (deel)betaling door ons kan worden opgeschort in het geval er door ons tekortkomingen van welke aard dan ook in de Leverantie en/of prijzen en/of condities zijn/worden geconstateerd zulks onverminderd de ons verder toekomende rechten. Wij zijn daarbij niet gehouden to enige (schade)vergoeding die de Leverancier of eventuele derden lijden als gevolg van deze gehele/gedeeltelijke opschorting4.4 Wij hebben het recht het bedrag van de factuur te verminderen en te verrekenen met bedragen die Leverancier aan ons verschuldigd is.

4.5       Betaling door ons houdt niet de erkenning in dat de Leverancier al zijn (deel)verplichtingen (behoorlijk en/of volledig) jegens ons is nagekomen.

4.6       Indien betaling van een voorschot is overeengekomen, zal Leverancier desgewenst door ons alvorens betaling daarvan plaatsvindt, op ons eerste verzoek zekerheid stellen ten bedrage van het voorschot, vermeerderd met 10% daarvan in de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie, afgegeven door een bankinstelling, welke voor ons aanvaardbaar is. De bankgarantie zal onvoorwaardelijk zijn voor de looptijd van de overeenkomst en opeisbaar op de enkele mededeling van ons aan de bank dat Leverancier in verzuim is.

4.7       Prijsverhogingen kunnen slechts werking hebben vanaf minimaal 21 werkdagen nadat wij schriftelijk daarvan door Leverancier op de hoogte zijn gebracht, de prijsverhogingen hebben kunnen beoordelen en daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn gegaan.

4.8       Bij prijsverhogingen hebben wij het recht op een Leverantie tegen de laatste prijs die heeft gegolden voorafgaande aan de prijsverhoging, in een omvang van ten hoogste 150% van het gemiddelde quotum dat door ons in de drie voorafgaande maanden is afgenomen.

 ARTIKEL 5 – VERPAKKING EN VERZENDING

5.1       Leverancier zal de Leverantie zodanig verpakken en/of beveiligen dat deze bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereikt en aldaar veilig kan worden gelost. Deze verpakking dient zodanig te zijn dat deze geschikt is voor eventuele export naar het land van eindbestemming. In ieder geval dient de kwaliteit van de geleverde goederen, alsmede de verpakking en bedrukking daarvan te voldoen aan de eisen die men daaraan stelt met het oog op het vervoer naar het land van bestemming en aan de eisen van de betreffende autoriteiten van de landen van oorsprong en bestemming. Eventueel overige door ons aan de verpakking en/of beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen, mits deze door ons tijdig kenbaar zijn gemaakt, door Leverancier zorgvuldig in acht worden genomen.

5.2       Leverancier zal onze instructies ter zake van verpakken, conserveren, waarmerken, koelen, verwarmen, verzenden, verzekeren van het transportrisico en mede te leveren verzendingsdocumenten stipt opvolgen. De Leverancier zal in dit kader op de verpakking van de goederen in de Engelse taal het land van oorsprong vermelden.

5.3       Alle gegevens, inlichtingen en documenten die vereist, dan wel van belang zijn voor o.a. het verdere vervoer, export, import, aflevering dan wel opslag van goederen, onder meer gezondheidscertificaten, douanedocumenten, analyserapporten en certificaten van oorsprong, zullen door de Leverancier op diens kosten aan ons worden verstrekt. De Leverancier staat ervoor in dat deze gegevens, inlichtingen en documenten volledig en juist zijn. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voor ons voortvloeit indien deze onjuist of onvolledig blijken. De Leverancier zal ons voorts vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met het voorgaande.

5.4       Zendingen die niet aan het in dit artikel bepaalde voldoen, kunnen door ons geweigerd worden, zonder dat wij aansprakelijk zijn voor enigerlei mogelijke schade.

5.5       Wij behouden ons het recht voor emballage voor rekening en risico van de Leverancier aan deze te retourneren, tegen creditering van het daarvoor door de Leverancier aan ons in rekening gebrachte bedrag. Door ons ter beschikking gestelde leenemballage is en blijft ten alle tijden ons eigendom en wordt door Leverancier als goed huisvader verzorgd en verzekerd.

 ARTIKEL 6 – OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO

6.1       Voor zover in deze Algemene Inkoop- en verkoopvoorwaarden of in de overeenkomst niet specifiek anders is bepaald, gaat de eigendom van de Leverantie op ons over op het moment van de feitelijke levering in Waddinxveen.

6.2       Ingeval van betalingen die vóór aflevering plaatsvinden, zal de eigendom op het moment van betaling op ons overgaan ten belope van de betaling onder de voorwaarde dat de Leverantie bij feitelijke levering door ons wordt aanvaard.

6.3       Ingeval wij goederen ter beschikking stellen aan de Leverancier ter bewerking of verwerking, dan wel ter vereniging of vermenging met goederen niet aan ons in eigendom toebehorend, dan blijven wij eigenaar respectievelijk worden wij eigenaar van de aldus ontstane goederen. Voorts verkrijgen wij een pandrecht op de gehele partij. Leverancier is verplicht de alhier omschreven goederen duidelijk als voor ons gemerkt onder zich te houden en draagt daarvoor het risico tot het tijdstip van aflevering van de goederen aan ons.

ARTIKEL 7 – EIGENDOM VAN, EN/OF RISICO TER ZAKE, EN/OF ZORG VOOR: HULPMIDDELEN

7.1       Alle hulpmiddelen, zoals films, tekeningen, modellen, concepten en dergelijke nodig voor de uitvoering van de Leverantie, die door ons aan Leverancier ter beschikking worden gesteld of die door hem op onze kosten worden vervaardigd of aangeschaft zijn, blijven of worden ons eigendom.

7.2       Leverancier houdt deze hulpmiddelen, duidelijk als ons eigendom gewaarmerkt, als bruiklener onder zich en houdt deze in goede staat en draagt daarvoor alle risico’s totdat zij aan ons zijn afgegeven.

7.3       Leverancier zal deze hulpmiddelen uitsluitend gebruiken of doen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Leverancier zal bedoelde hulpmiddelen zonder onze schriftelijke toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken kopiëren en/of vermenigvuldigen, noch in enigerlei vorm en/of op enigerlei wijze aan derden afstaan en/of voor derden toegankelijk maken.

 ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1       Leverancier verklaart dat de Leverantie geen inbreuk maakt op rechten van industriële eigendom van derden en vrijwaart ons tegen aanspraken te dezer zake.

8.2       Wij hebben het recht om in het kader van promotiedoeleinden gebruik te maken van de naam, het logo e.d. van Leverancier.

 ARTIKEL 9 – GEHEIMHOUDING

9.1       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verplicht de Leverancier zich, met uitzondering van gevallen bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tot geheimhouding van al hetgeen hen bekend wordt bij of omtrent onze onderneming, zowel in het offerte-/aanbiedingsstadium als bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt op straffe van een direct opeisbare contractuele boete ad € 100.000,- per overtreding en per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt.

9.2       Indien er sprake is van een vordering tot openbaarmaking van gegevens waarbij de Leverancier wettelijk c.q. statutair of anderszins verplicht wordt om niet publiektoegankelijke gegevens te verstrekken, vervalt de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

9.3       De geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vervalt eveneens indien het gegevens betreft die reeds algemeen bekend zijn op de dag dat deze bekend worden aan de Leverancier, dan wel die anders dan door (onrechtmatig) handelen van de Leverancier, algemeen bekend zijn geworden na de datum waarop deze aan hem bekend zijn geworden.

9.4       Geen van partijen is gerechtigd om in de brochures, advertenties of anderszins in media of brieven e.d. het bestaan van de overeenkomst aan derden bekend te maken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, welke niet op onredelijke grondslag zal worden onthouden.

 ARTIKEL 10 – RETOURZENDINGEN EN STOCKROTATIE

10.1     Wij hebben te allen tijde het recht de Leverantie of gedeelten daarvan te retourneren. De inkoopprijs zal alsdan onvoorwaardelijk worden gecrediteerd dan wel worden verrekend.

10.2     Leverancier garandeert de terugname van incourant geworden goederen die zich nog bij ons in voorraad bevinden gedurende een 10 dagen na levering van de desbetreffende goederen, danwel – zulks naar onze keuze – zullen deze Leveranties vervangen worden door courante zaken, die in de plaats komen van de desbetreffende Leverantie zonder nadere verrekening, tenzij de prijzen van de vervangende zaken lager zijn; in dat geval zal verrekening dan wel creditering plaatsvinden.

 ARTIKEL 11 – GARANTIE VAN KWALITEIT EN HOEDANIGHEID VAN DE LEVERANTIE

11.1     Leverancier garandeert:

 • dat de Leverantie volledig is en geschikt is voor het doel waarvoor deze bestemd is;
 • dat de Leverantie geheel in overeenstemming is met de (kwaliteits)eisen, zoals vervat in onze order, opdracht, specificaties, eventuele tekeningen, berekeningen en/of andere door ons verstrekte documenten hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook;
 • dat de Leverantie voldoet aan het overeengekomen en opgegeven gewicht, de samenstelling, de kwaliteit, vrij is van ziektes, ongedierte en verborgen gebreken (“inherent vice”);
 • dat de Leverantie tenminste voldoet aan de in het land van aflevering geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften en, indien van toepassing, aan de binnen de Europese Unie geldende regelgeving, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 • dat de Leverantie voldoet aan hetgeen overeengekomen is, inclusief hetgeen in deze algemene voorwaarden is opgenomen.

11.2     Indien in de overeenkomst en/of in de daarbij behorende bijlagen wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, dan wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij ons onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Wij zullen hem dan over deze voorschriften nader informeren.

 ARTIKEL 12 – AANVULLENDE GARANTIE BIJ LEVERINGEN ANDERS DAN VAN ORGANISCHE OORSPRONG

12.1     Leverancier garandeert alle gebreken welke zich aan de Leverantie van zaken anders dan van organische oorsprong (groente en fruit), gedurende tenminste een jaar na aanvaarding of ingebruikname van deze Leverantie door de eindgebruiker of van het object waarvoor deze bestemd is, waarbij de laatste van deze gebeurtenissen de garantietermijn doet ingaan, tenzij een andere termijn in de overeenkomst is opgenomen, zonder kosten voor ons te herstellen door vervanging. Leverancier verbindt zich voorts dit herstel ten spoedigste, en in ieder geval binnen de door ons bij aanzegging gestelde redelijke termijn, uit te voeren.

12.2     Indien bij geleverde goederen de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de in 12.1 genoemde termijn, zal minimaal de garantie gelden die door de fabrikant wordt gegeven.

12.3     Leverancier is gehouden alle kosten te dragen die gemaakt dienen te worden om herstel van de gebreken, waarvoor hij krachtens het in artikel 12.1 bepaalde aansprakelijk is, te bewerkstelligen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot vervoer en dergelijke.

12.4     Bij gebreke van uitsluitend naar ons oordeel te bepalen behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, zomede in spoedeisende gevallen, hebben wij het recht voor rekening en risico van Leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, mits Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

12.5     De periode bedoeld in de eerste alinea van het in artikel 12.1 bepaalde wordt verlengd met de tijd gedurende welke van de Leverantie, of van het object waarvoor deze bestemd is, wegens een aan Leverancier toe te rekenen gebrek, niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt. Voor de herstelde of vervangende delen van de Leverantie begint de periode als bedoeld in artikel 12 .1, eerste alinea, opnieuw te lopen vanaf het tijdstip van ingebruikstelling na herstel.

12.6     De eigendom van en het risico voor op grond van bovenbedoelde herstelverplichting vervangen goederen berusten bij Leverancier vanaf het tijdstip van vervanging. Leverancier dient zodanige goederen ten spoedigste tot zich te nemen, tenzij wij verzoeken de vervangen goederen aan ons voor onderzoek ter beschikking te stellen.

12.7     De bepalingen als volgens de voorgaande leden van dit artikel en/of als volgens de overige artikelen van deze Algemene Inkoop- en Verkoopvoorwaarden ontheffen Leverancier niet van zijn overige aansprakelijkheid als volgens de wet of deze voorwaarden.

 ARTIKEL 13 – KEURING, INSPECTIE EN BEPROEVING

13.1     Keuring, inspectie en/of beproeving door of vanwege ons kan zowel voorafgaand, tijdens als na de levering plaatsvinden. De Leverancier dient hieraan kosteloos volledige medewerking te verlenen, waaronder mede wordt verstaan het geven van inlichtingen en het verlenen van toegang tot de plaatsen waar de goederen worden vervaardigd en/of opgeslagen, alsmede het ter beschikking stellen van de noodzakelijke faciliteiten.

13.2     De kosten van een (tussentijdse) (her)keuring, (her)inspectie en/of (her)beproeving zijn voor onze rekening als blijkt dat de materialen in overeenstemming zijn met de vereisten uit de overeenkomst. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, komen deze kosten voor rekening van de Leverancier, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

13.3     In geval van afkeuring van het materiaal of een onderdeel daarvan zullen wij de Leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen. De Leverancier zal het afgekeurde materiaal of een onderdeel daarvan op ons verzoek onverwijld herstellen of vervangen zonder dat de Leverancier tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn. Indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging zal zorgdragen, zijn wij gerechtigd voor rekening van de Leverancier de zaak te (doen) herstellen of te (doen) vervangen.

13.4     De herstelling of vervanging van het afgekeurde materiaal of een onderdeel daarvan doet niets af aan de gehoudenheid van de Leverancier eventueel hierdoor door ons of derden geleden schade – inclusief vertragingsschade – te vergoeden.

13.5     Bij afkeuring van het materiaal of een onderdeel daarvan hebben wij het recht de betaling van de op het materiaal of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs of een gedeelte van de contractsprijs op te schorten, onverlet de verplichting van de Leverancier tot vergoeding van verdere schade die wij ten gevolge van deze afkeuring lijden.

13.6     Indien de Leverancier bij afkeuring van het materiaal of een onderdeel daarvan, na daarvan in kennis te zijn gesteld, zijn verplichting tot herstel c.q. vervanging niet nakomt, dan wel indien levering niet meer mogelijk/zinvol is, zijn wij bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

13.7     De Leverancier kan aan de resultaten van een tussentijdse keuring, inspectie en/of beproeving generlei rechten ontlenen.

13.8     Goedkeuring, inspectie en/of beproeving ontslaat de Leverancier niet van enige garantie of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden.

 ARTIKEL 14 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

14.1     Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door ons persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving.

14.2     Wij kunnen persoonlijke gegevens onder meer, doch niet uitsluitend, verwerken voor de volgende doelen: het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, voor de facturatie en betalingsadministratie, voor het waarborgen van onze kwaliteit en het ontwikkelen van onze diensten, voor marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing voor diensten en/of producten. De door de Leverancier opgegeven persoonsgegevens worden opgenomen in onze klantenadministratie.

14.3     Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij steeds rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan of verplicht is voor de hierboven genoemde doelen.

14.4     Wij gaan te allen tijde zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Leverancier of enige derde die het gevolg is van onder meer, doch niet uitsluitend, onvoldoende beveiliging van onder meer, doch niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens, gegevensregisters, of dataverlies in de ruimste zin van het woord. De Leverancier vrijwaart ons ten aanzien van alle mogelijke aansprakelijkheden of boetes die voortvloeien uit de verwerkersovereenkomst in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen onder meer, doch niet uitsluitend, AVG-boetes en alle aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt.

 ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID

15.1     De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook, inclusief gevolgschade en kosten die wij en/of derden ten gevolge van de levering door opdrachtnemer mocht(en) lijden. Indien de schade is ontstaan door (verborgen) gebreken aan de Leverantie, inclusief verpakking, dan zal deze schade eveneens geheel voor rekening van de Leverancier zijn.

15.2     De Leverancier vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit de door de Leverancier, al dan niet verrichte levering.

15.3     Wij zijn gerechtigd, maar daartoe niet verplicht, alle tijdens de werkzaamheden van de Leverancier veroorzaakte en/of uit de Levering voortkomende schade direct en voor rekening en risico van de Leverancier te vergoeden en/of te herstellen. De kosten hiervan, eventueel vermeerderd met terzake door ons gemaakte kosten, zullen alsdan onverwijld door de Leverancier aan ons worden vergoed en kunnen alsdan zonder meer door ons op de contractsprijs in mindering worden gebracht c.q. aan de Leverancier (overige) verschuldigde bedragen worden ingehouden.

15.4     Indien twee of meer Leveranciers gezamenlijk een overeenkomst inzake een Levering met ons zijn aangegaan, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Indien Leverancier via een tussenpersoon met ons handelt is en blijft Leverancier te allen tijden onze contractpartij.

15.5     Wij zijn ten opzichte van de Leverancier c.q. door de Leverancier ingeschakelde derden, nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van ons zelf c.q. door ons ingeschakelde derden, of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

15.6     Wij zijn ten opzichte van de Leverancier c.q. door de Leverancier ingeschakelde derden nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend wordt verstaan bedrijfsschade en schade wegens bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst, noch voor vorderingen ingesteld door derden, ten aanzien van laatstgenoemde vorderingen de Leverancier ons volledig vrijwaart.

15.7     Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die bij de Leverancier c.q. door hem ingeschakelde derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door
 • of vanwege de Leverancier verstrekte gegevens;
 • daden en nalatigheden van de Leverancier of zijn ondergeschikten;
 • beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de Leverancier ter beschikking gestelde zaken.

15.8     De Leverancier zal verzekeringen afsluiten die eventuele aanspraken van ons, uit welke hoofde dan ook, volledig dekt en ter afdekking van de in dit artikel bedoelden risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van ons de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

15.9     De in de leden 5 tot en met 7 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van onze directie.

15.10   Indien wij ten opzichte van de Leverancier c.q. door hem ingeschakelde derden op welke grond dan ook onverhoopt aansprakelijk mochten zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Is deze dekking om welke reden dan ook niet van toepassing, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto winstmarge van (het gedeelte van) het ingekochte object c.q. dienst waarop de schade te herleiden valt c.q. betrekking heeft, het laatste in de meest ruime zin van het woord.

ARTIKEL 16 – VERVAL VAN RECHT

16.1     De Leverancier kan geen beroep meer doen op betaling door ons van een eventueel hem nog toekomend bedrag indien hij niet binnen 2 maanden volgende op de (op)levering van zijn goederen zijn factuur inzake het hem toekomende bedrag op de in artikel 4 van deze voorwaarden beschreven wijze bij ons indient

ARTIKEL 17 – OPSCHORTING/ONTBINDING

17.1     Indien de Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de leverancier niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, onvoldoende (ten genoege van ons te bepalen) kredietlimieten of overschrijding daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de Leverancier, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van) zijn vorderingen of (een deel van) zijn aandelen, danwel bij verandering van zeggenschap binnen de onderneming van de Leverancier, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat de Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten.

17.2     Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade of kosten vanwege (in)directe schade en/of gevolgschade en/of gederfde winst als gevolg van een dergelijke ontbinding.

ARTIKEL 18 – DIVERSEN

18.1     Wij zijn te allen tijde gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen die Leverancier op ons heeft, te verrekenen met vorderingen van ons en onze groepsvennootschappen op Leverancier.

18.2     Leverancier is verplicht ons tijdig en kostenloos te informeren over alle relevante ontwikkelingen ten aanzien van zijn assortiment en/of merk en/of bedrijf. Informatie over nieuwe artikelen dient voorzien te zijn van alle relevante gegevens.

AFDELING 2: VERKOOP

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJKHEID

19.1     De bepalingen uit deze afdeling van de Algemene Inkoop- en Verkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op al onze rechtshandelingen met een afnemer of opdrachtgever (hierna te noemen “de Afnemer”) inzake de verkoop van zaken, goederen en diensten (hierna te noemen “de Leverantie”). Alle andere voorwaarden, al dan niet van derden, zijn uitdrukkelijk uitge­sloten, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk met die andere voorwaarden akkoord zijn gegaan.

19.2     Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze afdeling van de Algemene Inkoop- en Verkoopvoor­waarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee door onze directie steeds per Leverantie schriftelijk is ingestemd.

19.3     Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort in stand blijven.

19.4     De Afnemer is gehouden deze algemene Inkoop- en Verkoopvoorwaarden eveneens van toepassing te verklaren bij doorverkoop van de Leverantie aan derden.

ARTIKEL 20 – OFFERTES, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

20.1     Offertes kunnen door ons mondeling en schriftelijk worden uitgebracht. Een uitgebrachte offerte kan vrijblijvend worden aanvaard. De geldigheidsduur daarvan is onbepaald.

20.2     Een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, komt niet eerder tot stand dan op het moment dat onzerzijds door een statutair bevoegde functionaris – tenzij wij al dan niet vooraf schriftelijk te kennen hebben gegeven dat een medewerker gedelegeerd bevoegd is, danwel wij ons anderszins gebonden achten- schriftelijk is bevestigd de order c.q. opdracht van de wederpartij te accepteren, dan wel indien wij met de uitvoering van de opdracht zijn aangevangen.

20.3     Indien de Afnemer niet akkoord gaat met de inhoud van de order-/opdrachtbevestiging, dient hij per ommegaande te reclameren. Reclamaties dienen te geschieden uiterlijk binnen 1 dag na dagtekening van de bevestiging en voorafgaand aan de daadwerkelijke Leverantie.

20.4     Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen in de order-/opdrachtbevestiging kunnen alleen met schriftelijke toestemming van beide partijen plaatsvinden en worden enkel in dat geval geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Indien wij de door ons voorgestelde wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen schriftelijk aan de Afnemer te kennen hebben gegeven en laatstgenoemde niet per ommegaande, doch uiterlijk binnen 1 dag na dagtekening van de bevestiging en voorafgaand aan de daadwerkelijke Leverantie, schriftelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven hier niet mee akkoord te zijn, wordt de in de vorige zinsnede bedoelde toestemming geacht te zijn verleend.

20.5     Indien de offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, dit aanbod wordt aanvaard door de wederpartij en door ons bevestigd, dan zijn wij gerechtigd het aanbod binnen twee dagen na ontvangst door de wederpartij van onze bevestiging te herroepen.

20.6     Wanneer de aanbieding/offerte niet door de Afnemer wordt geaccepteerd, zijn wij gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het totstandbrengen van de aanbieding/offerte aan diegene op wiens verzoek wij de aanbieding/offerte hebben gedaan c.q. hebben uitgebracht in rekening te brengen.

 ARTIKEL 21 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

21.1     Met de totstandkoming van een overeenkomst als bedoeld in artikel 20 lid 2 verbinden wij ons tot niet meer dan de uitvoering van de overeengekomen Levering.

21.2     Wij zullen geen meerwerk verrichten dan na voorafgaande goedkeuring door de wederpartij. De kosten van het meerwerk worden in rekening gebracht bij de wederpartij. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet.

21.3     Wij gaan er bij onze aanbieding/offerte en bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst vanuit dat de door ons te verrichten Levering op het in de overeenkomst voorziene tijdstip en ongehinderd en ononderbroken kan plaatsvinden onder normale omstandigheden en tijdens normale uren. Indien dit in de praktijk niet het geval blijkt te zijn, en partijen dienaangaande schriftelijk geen nadere afspraken hebben gemaakt, zijn wij gerechtigd de prijzen naar redelijkheid aan te passen.

21.4     Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen geschiedt de Levering “Ex Works Waddinxveen” conform de Incoterms versie 2010.

21.5     De Levering vindt plaats binnen de overeengekomen termijn, tenzij dit redelijkerwijs naderhand onmogelijk blijkt te zijn. Indien nakoming binnen de overeengekomen termijn, om welke reden dan ook, niet haalbaar blijkt, wordt door ons ten spoedigste contact opgenomen met de Afnemer en zullen partijen in overleg nadere afspraken maken. Wij zullen echter niet door het enkele overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en overschrijding van de leveringstermijn kan op zichzelf nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst door de Afnemer.

21.6     Met de uitvoering van de opdracht zal niet eerder worden begonnen dan nadat door de Afnemer aan ons alle noodzakelijke gegevens, monsters, specificaties, vergunningen of andere zaken zijn verstrekt. Indien hierbij vertraging optreedt, zal de overeengekomen termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dienovereenkomstig worden verlengd en is de Afnemer met inachtneming van het bepaalde in lid 9 van dit artikel gehouden eventuele voor ons hieruit voortvloeiende extra kosten te voldoen.

21.7     De Levering geschiedt steeds onder voorbehoud van juiste levering(en) door onze toeleveranciers c.q. afladers, alsmede onder voorbehoud van tijdige aankomst en lossing van de goederen overeenkomstig de door onze toeleveranciers c.q. afladers verstrekte gegevens. Voor eventuele niet tijdige levering van de goederen door onze toeleveranciers c.q. afladers zijn wij nimmer aansprakelijk.

21.8     Tevens zijn wij nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel zich in en/of bij de goederen bevindende schadelijke stoffen, alsmede voor de gevolgen van na het aangaan van de overeenkomst veranderende milieueisen c.q. wetgeving.

21.9     Indien de Afnemer om welke reden dan ook niet in staat is de Levering op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, hebben wij – voor zover onze opslagmogelijkheden dat toelaten – enerzijds de keuze om de goederen tot aan de daadwerkelijke levering voor rekening en risico van de Afnemer te bewaren, waarbij wij zullen zorgdragen voor adequate beveiliging en alle redelijke maatregelen zullen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen en zijn wij anderzijds gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of de goederen voor rekening en risico van de Afnemer te verkopen op een door ons gekozen wijze.

21.10   Afwijking in kwaliteit, conditie en hoeveelheid van de Levering is geoorloofd indien en voor zover wij de in de branche gebruikelijke inspanningen hebben verricht om te kunnen voldoen aan de specificaties zoals met de Leverancier overeengekomen. De last te bewijzen dat wij ons niet conform het vorenstaande hebben ingespannen rust op de Afnemer.

21.11   Wij hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren in welk geval op deze voorwaarden ook door en ten behoeve van deze derden een beroep kan worden gedaan.

21.12   Indien wij ten behoeve van de verpakking of het transport pallets, kisten, containers of kratten e.d. aan de Afnemer ter beschikking hebben gesteld, of door een derde ter beschikking hebben doen stellen, is de Afnemer gehouden – behoudens indien het een éénmalige verpakking betreft – deze materialen voor zijn rekening en risico aan ons te retourneren.

ARTIKEL 22 – PRIJZEN

22.1     De door ons gehanteerde tarieven en geoffreerde bedragen zijn vast en bindend, tenzij de marktsituatie verandert en/of de Levering meer dan 1 maand na de datum van de aanbieding c.q. offerte wordt uitgevoerd. In dat laatste geval zijn wij gerechtigd de prijzen aan te passen aan de tot de datum van aflevering opgetreden prijswijzigingen van grondstoffen, materialen, arbeidslonen, valutakoersen, assurantiepremies, vervoerskosten, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere al dan niet van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen en/of toeslagen.

22.2     Wij zijn gerechtigd de overeengekomen tarieven en prijzen in ieder geval in evenredigheid aan te passen indien er sprake is van omstandigheden van buitengewone aard zoals oorlog, opstand en/of andere ernstige verwikkelingen in binnen- of buitenland, import en/of exportmaatregelen, verandering in heffingen van overheidswege etcetera.

22.3     De door ons gehanteerde tarieven en geoffreerde bedragen zijn exclusief de op het ogenblik van facturering geldende BTW.

22.4     Het verpakken, in- en uitladen en het vervoer van goederen, alsmede de verzending van documenten of andere gegevensdragers ten behoeve van de Levering geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer. De aan deze activiteiten verbonden kosten kunnen door Leverancier afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

22.5     Wij zijn gerechtigd eventuele meerkosten voortvloeiende uit een door de Afnemer gewenste en door ons geaccordeerde wijziging in de order bij de Afnemer in rekening te brengen, al dan niet middels een prijsverhoging.

22.6     Indien geen specifieke prijs voor de Levering wordt overeengekomen, dan vindt de Levering, ongeacht vroeger gemaakte offertes en/of gedane aanbiedingen en/of berekende prijs, plaats tegen de ten tijde van de uitvoering geldende prijzen en tarieven.

22.7     Het is de Afnemer niet toegestaan de door ons geleverde zaken ter verkoop aan te bieden aan derden tegen een lagere prijs dan de inkoopprijs.

ARTIKEL 23 – FACTURERING/BETALING/ZEKERHEID

23.1     Betaling door de Afnemer dient te geschieden in de muntsoort zoals door ons opgegeven, op de wijze zoals op onze facturen vermeld, doch in ieder geval binnen 30 dagen na factuurdatum.

23.2     Kosten verbonden aan betaling in een andere muntsoort dan waarin gefactureerd, zoals bankkosten en koersverschillen komen volledig voor rekening van de Afnemer.

23.3     Wij behouden ons het recht voor periodiek facturen te zenden.

23.4     Wij kunnen te allen tijde (contante) vooruitbetaling of zekerheid tot maximaal het totaalbedrag van de order verlangen, ook indien dit niet in de orderbevestiging of overeenkomst is opgenomen. De zekerheidsstelling kan uitsluitend ter bepaling van ons gevraagd worden in de vorm van een voorschot, hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een afroepbankgarantie. Op eerste verzoek van ons dient Afnemer deze zekerheid te verschaffen.

23.5     Bij niet tijdige vooruitbetaling of niet verstrekken van de verlangde zekerheidstelling zijn wij niet gehouden te leveren en zijn wij desgewenst gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot enige (schade)vergoeding te zijn gehouden.

23.6     Wij zijn bevoegd de bedragen die wij aan de Afnemer of andere tot hetzelfde concern als de Afnemer behorende vennootschappen eventueel verschuldigd zijn te verrekenen met bedragen die de Afnemer aan ons verschuldigd is.

23.7     Betaling door de Afnemer van het door hem aan ons verschuldigde dient te geschieden zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking.

23.8     Wanneer de Afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet nakomt, komen voor zijn rekening alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning of verhaal van de vordering. De Afnemer is zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden. Zodra de Afnemer in verzuim is, is hij tot de dag der volledige betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd over het bedrag dat hij aan ons is verschuldigd.

23.9     Al hetgeen wij van de Afnemer te vorderen hebben, is onmiddellijk opeisbaar indien en voor zover de Afnemer met betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van de afnemer, danwel verandering van zeggenschap binnen deze onderneming.

ARTIKEL 24 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

24.1     Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door ons persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving.

24.2     Wij kunnen persoonlijke gegevens onder meer, doch niet uitsluitend, verwerken voor de volgende doelen: het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, voor de facturatie en betalingsadministratie, voor het waarborgen van onze kwaliteit en het ontwikkelen van onze diensten, voor marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing voor diensten en/of producten. De door de Afnemer opgegeven persoonsgegevens worden opgenomen in onze klantenadministratie.

24.3     Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij steeds rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan of verplicht is voor de hierboven genoemde doelen.

24.4     Wij gaan te allen tijde zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Afnemer of derden die het gevolg is van onder meer, doch niet uitsluitend, onvoldoende beveiliging van onder meer, doch niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens, gegevensregisters, of dataverlies in de ruimste zin van het woord. De Afnemer vrijwaart ons ten aanzien van alle mogelijke aansprakelijkheden of boetes die voortvloeien uit de verwerkersovereenkomst in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen onder meer, doch niet uitsluitend, AVG-boetes en alle aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt.

ARTIKEL 25 – AANSPRAKELIJKHEID

25.1     Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van ons c.q. door ons ingeschakelde rechtspersonen of natuurlijke personen, of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

25.2     Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade en schade wegens bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst, noch voor vorderingen ingesteld door derden. Ten aanzien van laatstgenoemde vorderingen vrijwaart de Afnemer ons volledig.

25.3     Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door of vanwege de Afnemer verstrekte gegevens;
 • daden en nalatigheden van de Afnemer of zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door, vanwege of in het kader van de Levering te werk zijn gesteld;
 • beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de Afnemer ter beschikking gestelde zaken.

25.4     De in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van onze directie.

25.5     Indien wij onverhoopt aansprakelijk mochten zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Is deze dekking om welke reden dan ook niet van toepassing, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde producten c.q. diensten uit hoofde van de onderhavige overeenkomst gedurende het laatste jaar, exclusief kosten en eventuele schade van derden.

25.6     De Afnemer is aansprakelijk voor schade die wij en/of de door ons ingeschakelde derden lijden tijdens de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde of aan de zijde van door ons ingeschakelde derden.

25.7     De Afnemer is volledig aansprakelijk voor handelingen van zijn ondergeschikten of door of wegens hem ingeschakelde derden.

25.8     De Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en voorgeschreven werkwijzen.

25.9     Indien hulpmiddelen, die de Afnemer ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Afnemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

25.10   De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de aanbieding c.q. offerte in werking treden, komen voor rekening van de Afnemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat wij die gevolgen reeds op de dag van de offerte hadden moeten voorzien.

ARTIKEL 26 – OVERMACHT

26.1     In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij gedurende de overmachtsituatie de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomstgeheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige (schade)vergoeding gehouden zullen zijn.

26.2     Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 zijn wij gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden c.q. geïnvesteerde bedragen.

26.3     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder doch niet beperkt tot oorlog, oorloggevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, invoer en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines en energiestoringen, dit alles zowel bij ons als bij door ons inzake de Levering ingeschakelde derden.

 ARTIKEL 27 – VERVAL VAN RECHT

27.1     Bij de Levering dient de Afnemer zich terstond te vergewissen van de conditie van het geleverde. Indien er waarneembare schade is aan het geleverde of het geleverde niet overeenstemt met het hetgeen overeengekomen, dan dient de Afnemer dit onmiddellijk aan ons te melden en dient hij in overleg met ons alle maatregelen te treffen teneinde verdere schade te voorkomen. In ieder geval zal de Afnemer de geleverde goederen ter onze beschikking houden.

27.2     De Afnemer kan in ieder geval geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is verricht of afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet voldoet aan het gestelde in lid 1 van dit artikel en/of binnen redelijke tijd doch in elk geval binnen 24 uren na de Levering de non-conformiteit van de Levering schriftelijk aan ons te kennen heeft gegeven.

27.3     Indien partijen zijn overeengekomen dat wij in afwijking van artikel 20.4 van deze voorwaarden zouden zorgdragen voor en het risico zouden dragen van het transport, dan dient de Afnemer in geval van schade aan of vermissing van (een deel) van het geleverde – naast zijn verplichtingen uit lid 1 en lid 2 van dit artikel – alle maatregelen te treffen die binnen zijn vermogen liggen teneinde verhaal op de vervoerder mogelijk te maken. Zo dient in ieder geval door de Afnemer een deugdelijke expertise te worden gehouden en dient zowel ons als de vervoerder de mogelijkheid te worden geboden om een contra- expertise uit te voeren. Indien wij niet zelf in staat zijn een expert te benoemen, dan zal de Afnemer onze belangen zo goed mogelijk behartigen en daarbij onder andere op ons verzoek en in overleg met ons en voor onze rekening zorgdragen voor benoeming van een eersteklas expert. Indien de afnemer niet aan het gestelde in dit lid voldoet, vervalt elk beroep van hem op de tekortkomingen aan en/of onjuistheden van het door ons geleverde.

27.4     Klachten ten aanzien van facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk bij ons te worden ingediend, bij gebreke waarvan elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.

ARTIKEL 28 – OPSCHORTING/ONTBINDING

28.1     Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, onvoldoende (ten genoege van ons te bepalen) kredietlimieten of overschrijding daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de Afnemer, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van) zijn vorderingen of (een deel van) zijn aandelen, alsmede bij verandering van zeggenschap binnen de onderneming/het bedrijf van de Afnemer, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat de Afnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten.

28.2     Wij behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of ten dele te ontbinden indien de Levering naar onze mening c.q. naar de mening van de feitelijke uitvoerder van de overeenkomst buiten onze schuld c.q. die van de uitvoerder, niet uitvoerbaar blijkt. De Afnemer wordt hiervan ten spoedigste op de hoogte gebracht. In het geval van een dergelijke opschorting is de Afnemer niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en blijft hij de overeengekomen vergoeding verschuldigd. In geval dat na opschorting de overeenkomst later alsnog uitvoerbaar is geworden, kunnen de eventuele extra kosten, zoalswachturen, in rekening gebracht worden bij de Afnemer.

28.3     In geval van opschorting of ontbinding krachtens lid 1 en 2 is de Afnemer gehouden alle schade die wij hierdoor mochten lijden, waaronder winstderving, te voldoen. Tevens wordt in dat geval de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen.

28.4     Wij behouden ons het recht voor gegevens en zaken die (mede) eigendom zijn van de Afnemer, onder ons te houden zolang de Afnemer niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

ARTIKEL 29 – GEHEIMHOUDING

29.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verplicht de Afnemer zich, met uitzondering van gevallen bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tot geheimhouding van al hetgeen hem bekend wordt bij of omtrent onze onderneming, zowel in het offerte-/aanbiedingsstadium als bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt op straffe van een direct opeisbare contractuele boete ad € 100.000,- per overtreding en per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt.

29.2     Indien er sprake is van een vordering tot openbaarmaking van gegevens waarbij de Afnemer wettelijk c.q. statutair of anderszins verplicht wordt om niet publiektoegankelijke gegevens te verstrekken, vervalt de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

29.3     De geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vervalt eveneens indien het gegevens betreft die reeds algemeen bekend zijn op de dag dat deze bekend worden aan de Afnemer, dan wel die anders dan door (onrechtmatig) handelen van de Afnemer, algemeen bekend zijn geworden na de datum waarop deze aan hem bekend zijn geworden.

ARTIKEL 30 – EIGENDOMSRECHTEN

30.1     De door ons verstrekte afbeeldingen, modellen, offertes e.d. zijn en blijven onze eigendom en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. De Afnemer is gehouden deze bescheiden op ons eerste verzoek binnen 14 dagen franco aan ons te retourneren.

30.2     Wij zijn en blijven eigenaar van alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken, tenzij deze rechten bij overeenkomst aan de Afnemer worden overgedragen.

30.3     Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat alle vorderingen van ons op de Afnemer betreffende die zaken en daarmee gepaard gaande kosten volledig zijn voldaan. Indien de Afnemer onverhoopt niet c.q. niet tijdig, aan zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd alle zaken of een gedeelte hiervan, die wij aan de Afnemer in het kader van de betreffende overeenkomst hebben geleverd als ons eigendom op te eisen.

30.4     Behoudens het in lid 3 van dit artikel gemaakte eigendomsvoorbehoud gaat de eigendom van de Goederen op de Afnemer over bij de daadwerkelijke levering.

ARTIKEL 31 – RECHTSKEUZE/ARBITRAGE

31.1     Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd), die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen ons en de Leverancier c.q. Afnemer of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam, tenzij wij dergelijke geschillen in voorkomend geval wensen te onderwerpen aan het oordeel van drie arbiters, benoemd en uitspraak doende overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam.

31.2     De arbitrage zal in de Nederlandse taal worden gehouden.

ARTIKEL 32 – TOEPASSELIJK RECHT

32.1     Op alle overeenkomsten tussen ons en de Leverancier c.q. Afnemer en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij overeenkomsten waarop Afdeling 1 van deze algemene Inkoop- en Verkoopvoorwaarden van toepassing is, zijn de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980, Tractatenblad 1981, 84 en 1986, 61 uitgesloten.

ARTIKEL 33 – SLOTBEPALING

33.1     Deze Algemene Inkoop- en verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Duitse, Franse, Engelse, Spaanse en Poolse taal en gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam. Verder liggen zij te allen tijde ter inzage op ons kantoor en zullen zij op verzoek kosteloos worden toegezonden. Bij afwijkingen tussen de verschillende vertalingen is te allen tijden de Nederlandse versie doorslaggevend en leidend in het geschil.

Chat openen
Want to contact us?
Welcome to Lehmann & Troost!
Contact us now via whatsapp.