Privacy verklaring Lehmann & Troost

Lehmann & Troost Privacyverklaring is hieronder weergeven. Ook is het hier te downloaden.

Privacy verklaring Lehmann & Troost

Lehmann & Troost verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u kunnen identificeren of u identificeerbaar maken. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens
Lehmann & Troost b.v.
Transportweg 33
2742 RH Waddinxveen
+31 (0)180-631399

bookkeeping@lehmann-troost.nl

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Lehmann & Troost informeert u dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen worden verzameld, ingezien, gearchiveerd, bewerkt, verstrekt en/of op andere wijze gebruikt. Dit kan noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u te sluiten, maar ook om deze uit te voeren.

De volgende categorieën gegevens kunnen verwerkt worden:

  • naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer, overige financiële gegevens, Kvk-overzichten en kredietbeoordelingen

Lehmann & Troost verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • het kunnen uitbrengen van een offerte;

  • het kunnen beoordelen van een offerte;

  • het kunnen plaatsen van een bestelling;

  • het kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen;

  • het kunnen leveren van zaken of om werkzaamheden voor u te kunnen verrichten;

  • het kunnen factureren aan afnemers en facturen van leveranciers te kunnen voldoen;

  • het kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst;

  • het waarborgen en verbeteren van onze kwaliteit en dienstverlening;

  •  het kunnen uitvoeren van acquisitie- en marketingactiviteiten;

  • het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en overige verplichtingen ten opzichte van derden.

Rechtvaardiging voor de verwerking van persoonsgegevens

  • Toestemming

Lehmann & Troost kan u om schriftelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde deze toestemming weigeren en/of na afgifte weer intrekken. Het intrekken van de toestemming zal geen gevolgen hebben op de daaraan voorafgaande verwerking. Het weigeren van toestemming kan ertoe leiden dat wij geen uitvoering kunnen geven aan de overeenkomst met u of uw onderneming.

  • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Lehmann & Troost verwerkt de meeste persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met leveranciers en/of afnemers. Lehmann & Troost kan zonder het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst deze niet of niet naar behoren uitvoeren. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij aan de geen werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren.

  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van uitnodigingen, nieuws of andere aanbiedingen. U heeft hierbij de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Lehmann & Troost streeft er bovendien naar haar activiteiten en dienstverlening zo kwalitatief mogelijk in te richten. Hierbij kan het nodig zijn dat uw gegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen onze activiteiten en dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. Hiervoor kan het vereist zijn om uw gegevens te analyseren en te gebruiken voor informatie- en trainingsdoeleinden. Daarnaast kunnen uw gegevens worden verwerken om uitvoering te geven aan onze verplichtingen ten opzichte van derden. Lehmann & Troost gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens op basis van deze categorie en ziet erop toe dat deze niet onnodig vergaand is, uw belangen niet onevenredig schaadt en niet onnodig lang duurt.

  • Het voldoen aan een wettelijke plicht

Uw gegevens kunnen eveneens worden verwerkt indien Lehmann & Troost een wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens van u te verwerken en/of te verstrekken aan derden.

Delen van uw persoonsgegevens
Voor de uitvoering van de overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens kunnen om die reden aan onze provider van serverruimte worden verstrekt. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van computerprogramma’s van aanbieders zoals Microsoft Office. Ten slotte kunnen wij uw gegevens delen met autoriteiten en derden indien dit wettelijk vereist is.

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens Lehmann & Troost bewaart in het geval van een overeenkomst met u uw gegevens in beginsel gedurende 7 jaar. Deze termijn is de wettelijke bewaartermijn op basis van fiscale wetgeving. Persoonsgegevens waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt, worden maximaal 2 jaar bewaard. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist, tenzij Lehmann & Troost een gerechtvaardigd belang heeft bij het bewaren.

Beveiliging van uw gegevens
Lehmann & Troost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Lehmann & Troost toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Cookies
Lehmann & Troost maakt gebruik van cookies als u onze website bezoekt. Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden. Lehmann & Troost doet dit in sommige gevallen om het gebruik van de website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van onze website.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Chat openen
Want to contact us?
Welcome to Lehmann & Troost!
Contact us now via whatsapp.